LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 72 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v navrhovanom znení ustanovenia § 187f ods. 6 písm. g) opraviť nesprávny vnútorný odkaz na § 174 ods. 1.
Odôvodnenie
V ustanovení § 174 ods. 1, na ktorý sa odkazuje, nie je uvedené písmeno r). Predmetné ustanovenie § 174 ods. 1 sa v novelizačnom bode 55 dopĺňa písmenom q).