LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 68 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame zvážiť ustanovené výšky pokút v § 182 ods. 3 písm. l) a n) z hľadiska primeranosti a objektivity.
Odôvodnenie
Novozavedený pojem „zjavná neodôvodnenosť“ obsahuje kritériá, na základe ktorých sa majú navrhované sankcie uplatniť a ktoré sú všeobecné s významnou možnosťou subjektívneho rozhodnutia. Nepovažujeme sankcie za primerané vo vzťahu k stanoveným podmienkach ich uloženia resp. vo vzťahu k všeobecne definovaným kritériám, podľa ktorých bude posudzovaná zjavná neodôvodnenosť.
Ako vyplýva z článku 1 ods. 2 smernice Rady č. 89/665/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác v platnom znení, členské štáty zabezpečia, aby neexistovala žiadna diskriminácia medzi podnikmi, ktoré sa domnievajú, že boli poškodené v súvislosti s postupom verejného obstarávania. Podľa čl. 1 ods. 3 tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o uzavretie zmluvy na základe verejného obstarávania a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením, mohla uplatniť postupy preskúmavania na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu členské štáty stanoviť.