LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 53 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom znení ustanovenia § 173 ods. 16 odporúčame na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť tieto slová: „ak nejde o štátnu rozpočtovú organizáciu.x)“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: 
„x) § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
Odôvodnenie
Navrhujeme zladiť znenie § 173 ods. 16 s úpravou uvedenou v § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej štátne rozpočtové organizácie si navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne.