LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 43 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom znení § 167 ods. 8 odporúčame v súvislosti so vstupovaním zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie do priestorov verejného obstarávateľa doplniť úpravu, podľa ktorej je možný vstup pri dodržaní ustanovení osobitného predpisu s odkazom napríklad na zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Odôvodnenie
V súvislosti s výkonom dohľadu alebo prešetrovaním Úradu pre verejné obstarávanie v chránených priestoroch verejného obstarávateľa odporúčame precizovať navrhovanú právnu úpravu tak, aby boli pri vstupe poverených osôb dodržané príslušné ustanovenia osobitných predpisov na úseku ochrany utajovaných skutočností.  
Uplatnením tejto pripomienky nie je dotknutá pripomienka k bodom 41 až 43 a 72 návrhu zákona.