LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 43 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
§ 167 žiadame doplniť odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Spravodajské služby vo svojej pôsobnosti vykonávajú opatrenia, aby sa postupom podľa odseku 8 a § 166 ods. 2 nesprístupnila utajovaná skutočnosť,65) skutočnosť chránená podľa osobitného predpisu71) alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.“.
Odôvodnenie
Cieľom predloženej pripomienky je vytvoriť právny rámec efektívneho plnenia úloh spravodajských služieb ustanovených príslušnými zákonmi. Spravodajskú činnosť tvorí súhrn opatrení spravodajských služieb, ako aj síl a prostriedkov, ktorými sa realizujú úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky. 
Pri obstarávaní zákaziek Vojenským spravodajstvom, ktoré  súvisia so zabezpečením plnenia úloh Vojenského spravodajstva, ale nie je možné ich subsumovať pod ustanovenie výnimky podľa § 1 ods. 2 písm. a) alebo w) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, by bolo možné aj z charakteru bežnej zákazky zadávanej vo vzťahu k Vojenskému spravodajstvu získať informácie napríklad o rozmiestnení záujmových objektov (nehnuteľností) Vojenského spravodajstva, prehľad o technike a technológiách používaných Vojenským spravodajstvom, prehľad o počte a rozmiestnení síl a prostriedkov Vojenského spravodajstva a podobne. 
Nezverejňovaním zmlúv, ako aj zámerov v oblasti obstarávania zákaziek Vojenským spravodajstvom sa zároveň sleduje ochrana dodávateľov, ktorí Vojenskému spravodajstvu dodávajú tovary, služby  alebo  poskytujú stavebné práce, a to jednak z pohľadu ich obchodných partnerov, keďže informácia, že obchodujú s Vojenským spravodajstvom by im mohla spôsobiť ujmu, alebo ochrana pred určitými „záujmovými“ skupinami, ktoré by mohli na zmluvných partnerov Vojenského spravodajstva vyvíjať nátlak s cieľom narušiť činnosť Vojenského spravodajstva.
Nechránenie informácií týkajúcich sa konkrétnych dodávateľov tovarov alebo služieb by bolo spôsobilé ohroziť ako dodávateľských partnerov Vojenského spravodajstva, tak aj plnenie úloh Vojenského spravodajstva, a to z dôvodu možného odkrytia činností, objektov alebo techniky v užívaní Vojenského spravodajstva.
Odkrývanie záujmov, zámerov, štruktúr, síl a prostriedkov, hoci len čiastkovými informáciami, môže závažným spôsobom narušiť plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné predkladaný návrh upraviť v kontexte predloženej pripomienky tak, aby cieľ sledovaný návrhom zákona na jednej strane neohrozoval alebo nevylučoval zabezpečovanie ochrany bezpečnostných záujmov štátu, a na strane druhej spôsobom, ktorý zabezpečí rovnováhu medzi záujmami štátu a ich súbežné plnenie bez toho, aby plnenie jedného z nich ohrozovalo plnenie druhého. 
Zároveň považujeme za potrebné uviesť, že podľa ustanovenia § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky           č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve je jediným kontrolným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na tento účel zriaďuje z poslancov osobitný kontrolný orgán. Podľa § 20 daného zákona sú príslušníci Vojenského spravodajstva a každý, kto plní úlohy na základe daného zákona, povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s činnosťou Vojenského spravodajstva a ktoré v záujme fyzických osôb a právnických osôb majú zostať utajené. Tejto mlčanlivosti ich môže zbaviť len minister obrany Slovenskej republiky na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní.
Uplatnením tejto pripomienky nie je dotknutá pripomienka k bodom 41 až 43 a 72 návrhu zákona. 
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.