LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 20 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť novelizačný bod 20.
Odôvodnenie
Žiadame vypustiť povinnosť verejného obstarávateľa informovať uchádzača alebo záujemcu o povinnosti spolu s námietkami zložiť kauciu podľa § 172. Navrhovanou právnou úpravou sa prenáša na verejného obstarávateľa zodpovednosť za správne zloženie kaucie. Podľa platného znenia § 40 ods. 13 písm. a) je povinnosťou verejného obstarávateľa upovedomiť vylúčeného uchádzača alebo záujemcu o konkrétnej zákonnej lehote, v ktorej môže doručiť námietky. Poukazujeme na rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorej sa od verejného obstarávateľa vyžaduje, aby túto lehotu v upovedomení uchádzača alebo záujemcu aj konkrétne špecifikoval v súlade s § 170 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto verejný obstarávateľ zodpovedá za včasné doručenie námietok podľa poučenia v oznámení o vylúčení uchádzača alebo záujemcu. Vzhľadom na uvedené preto možno očakávať, že od verejného obstarávateľa sa bude požadovať, aby rovnako konkrétne špecifikoval aj kauciu podľa § 172. Nesúhlasíme s tým, aby bola zodpovednosť za zloženie kaucie prenesená na verejného obstarávateľa, keďže je všeobecne známy problém s určovaním jej správnej výšky, následkom čoho je zastavenie konania o námietkach. 
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.