LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 16 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť novelizačný bod 16.
Odôvodnenie
V zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je upravený jasný a určitý mechanizmus, aké konkrétne skutočnosti, v akom rozsahu a podľa akých pravidiel majú byť vo vzťahu k dôvodom vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. d) až h) posudzované. Pre porovnanie pri podmienkach účasti si ich verejný obstarávateľ jasným a určitým spôsobom stanoví, uvedie ich vo výzve na predkladanie ponúk a v súlade s ňou ich splnenie posudzuje. Dôvody vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. d) až h) nemožno klásť do rovnakej roviny a ich posudzovanie je neporovnateľné s posudzovaním podmienok účasti. V opačnom prípade je dôsledkom vytváranie subjektívnych názorov na vylúčenie nielen zo strany verejných obstarávateľov, ale aj zo strany kontrolných orgánov, ktoré môžu mať odlišný názor na to, ako mal verejný obstarávateľ dôvody posudzovať, ale ich v konkrétnych prípadoch neposudzoval. Nepovažujeme za prijateľné ukladať verejnému obstarávateľovi povinnosť založenú na hľadaní a zisťovaní týchto dôvodov na základe všeobecných opisov a pravdepodobnosti ich existencie, spôsobom „či sa na uchádzača alebo záujemcu nevzťahuje dôvod na vylúčenie“, bez úpravy konkrétnych a objektívnych kritérií v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preto požadovanie od verejného obstarávateľa, aby jednotlivé dôvody vylúčenia posudzoval rovnako, ako posudzuje podmienky účasti, považujeme za neprimeranú záťaž, neúnosné a neefektívne predlžovanie procesov verejného obstarávania a v neposlednom rade za prenášanie povinností a zodpovedností prináležiacich kontrolným a vyšetrovacím orgánom na verejných obstarávateľov. Uvedená povinnosť zásadným spôsobom presahuje rámec účelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Považujeme za potrebné ponechať doterajšiu právnu úpravu, podľa ktorej verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a vylúči uchádzača z dôvodov podľa § 40 ods. 6, ak takýto dôvod v priebehu verejného obstarávania verejný obstarávateľ identifikuje. 
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.