LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 4 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V § 10 ods. 11 žiadame vložiť nové písmeno a), ktoré znie: 
„a) zákazky, súťaže návrhov a koncesie podľa § 1 ods. 2 písm. a),“.
Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).  
Odôvodnenie
Žiadame v ustanovení § 10 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje výnimky z povinnosti spracovať súhrnnú správu o zmluvách, na ktoré sa predmetný zákon nevzťahuje, uviesť aj zákazky, súťaže návrhov a koncesie podľa § 1 ods. 2 písm. a) tohto zákona. Ide o zákazky, súťaže návrhov alebo koncesie, pri ktorých plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorých je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade s čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami. Ide o zákazky, ktoré súvisia so zabezpečovaním  bezpečnosti štátu a s ochranou základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky (jej bezpečnosti do vnútra aj navonok), preto sprístupňovanie akýchkoľvek informácií o týchto zmluvách možno považovať za rizikový faktor s predpokladaným negatívnym vplyvom na bezpečnosť Slovenskej republiky. Ak konkrétna zákazka splní podmienku pre uplatnenie tejto výnimky, už táto skutočnosť musí byť predpokladom splnenia podmienky pre jej nezverejňovanie ako celku resp. akejkoľvek informácie z nej vyplývajúcej, bez ohľadu na to, či táto zmluva je v osobitnom režime utajenia alebo nie je, a to práve z dôvodu ochrany základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. 
Poukazujeme aj na bod 16 preambule smernice Európskeho parlamentu a rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES v platnom znení (ďalej len „smernica 2009/81/ES“), kde sa uvádza, že v článkoch 30, 45, 46, 55 a 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovujú konkrétne výnimky z uplatňovania zásad uvedených v tejto zmluve, a tým aj z uplatňovania práva odvodeného z týchto zásad. Z toho vyplýva, že žiadne ustanovenie tejto smernice by nemalo brániť v uložení alebo uplatnení opatrení, ktoré sa považujú za nevyhnutné na ochranu záujmov uznaných za oprávnené týmito ustanoveniami zmluvy.
Podľa článku 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (bývalý čl. 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva):
a) žiaden členský štát nie je povinný poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie odporuje podľa jeho názoru základným záujmom jeho bezpečnosti;
b) každý členský štát môže prijať opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na ochranu základných záujmov vlastnej bezpečnosti a ktoré sú späté s výrobou zbraní, munície a bojového materiálu alebo obchodu s nimi; tieto opatrenia nesmú nepriaznivo ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu výrobkov, ktoré nie sú určené zvlášť na vojenské účely.
Podľa bodu 16 preambuly smernice 2009/81/ES to znamená, že zadávanie zákaziek, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti tejto smernice, možno z jej rozsahu vyňať, ak je to odôvodnené na základe verejnej bezpečnosti alebo potrebné na ochranu základných bezpečnostných záujmov členského štátu. Môže sa to týkať zákaziek v oblasti obrany aj bezpečnosti, ktoré si vyžadujú také krajne náročné opatrenia na bezpečnosť dodávok, alebo sú natoľko dôverné alebo dôležité pre národnú zvrchovanosť, že ani osobitné ustanovenia tejto smernice nepostačujú na ochranu základných bezpečnostných záujmov členských štátov, ktorých vymedzenie je výlučne v zodpovednosti členských štátov.
V bode 20 preambuly smernice 2009/81/ES sa tiež uvádza, že článok 291 ods. 1 písm. a) zmluvy členským štátom umožňuje vyňať obranné aj bezpečnostné zákazky z pravidiel tejto smernice, ak by uplatnenie pravidiel tejto smernice zaväzovalo členské štáty poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie považujú za odporujúce základným záujmom ich bezpečnosti. K tomu môže dôjsť predovšetkým v takom prípade, keď sú zákazky natoľko citlivé, že dokonca aj ich existencia sa musí udržiavať utajená.
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.