LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 2 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť novelizačný bod 2, alebo doplniť jasné pravidlá pre vylúčenie ponuky alebo obmedzenie účasti  hospodárskeho subjektu so sídlom v tretej krajine z verejného obstarávaní. 
Odôvodnenie
Právnu úpravu vylúčenia ponuky hospodárskeho subjektu, ktorý má sídlo v treťom štáte, alebo obmedzenie jeho účasti vo verejnom obstarávaní, za ustanovenej podmienky, že nie je uzatvorená medzinárodná zmluva zaručujúca rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, považujeme v praxi za nepoužiteľnú, keďže danú podmienku nemožno objektívne posúdiť. Na verejného obstarávateľa sa prenáša ťarcha dokazovania „rovnakého“ a „účinného“ prístupu k verejnému obstarávaniu v treťom štáte, pričom zo znenia ustanovenia nevyplýva, čo má byť záväzným podkladom na rozhodnutie verejného obstarávateľa vylúčiť ponuku alebo obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní. Pre verejného obstarávateľa je problematické posúdenie, čo je objektívne rovnaký a čo je objektívne účinný prístup hospodárskych subjektov so sídlom v Slovenskej republiky k verejnému obstarávaniu v inom štáte. Tieto kritériá objektívneho posúdenia považujeme za nevyhnutné bližšie definovať, keďže sú dôležité, aby verejný obstarávateľ legitímne a legálne vylúčil ponuku alebo obmedzil účasť vo verejnom obstarávaní. 
V súvislosti s navrhovaným znením § 10 ods. 4 odporúčame zvážiť úpravu pôsobnosti napríklad Úradu pre verejné obstarávanie vyhotoviť a zverejniť (resp. sprístupniť) zoznam štátov, s ktorými má  Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu reciprocitu. Verejní obstarávatelia by tak mohli aplikovať ustanovenie § 10 ods. 4 bez potreby overovania reciprocity v jednotlivých prípadoch verejného obstarávania na príslušných veľvyslanectvách, ako sa to predpokladá v odôvodnení ustanovenia. 
Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú.