LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K doložke zlučiteľnosti:
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2. Do bodu 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame doplniť úplnú citáciu smernice 2009/81/ES v platnom znení a smernice 2014/23/EÚ v platnom znení vrátane ich gestorov. Gestorov žiadame uviesť aj k ostatne uvedeným smerniciam EÚ.