LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.25.EÚ v platnom znení:
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
4. V záhlaví tabuľky zhody žiadame upraviť nesprávne uvedený názov smernice nasledovne: „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES v platnom znení“.