LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.25.EÚ v platnom znení:
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
3. Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že návrhom zákona sa novelizujú aj iné ustanovenia zákona, ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2014/25EÚ v platnom znení. Ide napr. o Čl. I, bod 7, § 19 ods. 1 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 90 smernice, o Čl. I, § 20 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 40 ods. 1 a 2 smernice, o Čl. I, bod 10, § 20 ods. 11 zákona, do ktorého je transponovaná príloha V smernice, o Čl. I, bod 12, § 22 ods. 3 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 39 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 13, § 24 ods. 1 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 84 ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 15, § 38 ods. 2 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 76 ods. 1 a čl. 78 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 16, § 40 ods. 4 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 76 ods. 4 smernice, o Čl. I, bod 17 a 18, § 40 ods. 6 a § 40 ods. 6 písm. g) zákona, do ktorého je transponovaný čl. 76 ods. 1 a ods. 5 smernice, o Čl. I, bod 19, § 40 ods. 8 prvá veta zákona, do ktorého je transponovaný čl. 80 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 20, § 40 ods. 13 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 75 ods. 2 smernice. 
Žiadame uvedené doplniť do tabuľky zhody a riadne preukázať transpozíciu smernice.