LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.25.EÚ v platnom znení:
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1. Predkladateľ k návrhu zákona predložil čiastkovú tabuľku zhody k smernici 2014/25/EÚ v platnom znení, konkrétne k čl. 43, čl. 80 ods. 1 tretia veta, čl. 97 ods. 1 smernice. Transpozíciu článku 80 ods. 1 tretia veta smernice preukazuje nielen návrhom zákona, ale i platným znením zákona č. 343/2015 Z. z. 
Z tohto dôvodu je potrebné do záhlavia tabuľky zhody, medzi právne predpisy SR doplniť aj zákon č. 343/2015 Z. z. a následne v stĺpci 4 tabuľky zhody rozlišovať medzi označením platného znenia zákona a návrhu zákona, a rovnako v stĺpci 6 tabuľky zhody medzi platným znením zákona a návrhom zákona.