LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.24.EÚ v platnom znení:
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
5. Žiadame preukázať transpozíciu čl. 57 ods. 6 prvý pododsek v časti: „Ak sa tieto dôkazy považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa nevylúči z postupu obstarávania.“ do slovenského právneho poriadku.