LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.24.EÚ v platnom znení:
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2. Podľa tabuľky zhody notifikovanej Európskej Komisii, sa transpozícia čl. 80 ods. 1 smernice preukázala do § 121 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.. Uvedené ustanovenie aj naďalej zabezpečuje transpozíciu čl. 80 ods. 1 smernice, preto je ho potrebné za účelom správnej a úplnej transpozície naďalej uvádzať v tabuľke zhody. Jeho neuvedenie by znamenalo neúplnú transpozíciu predmetného článku smernice a teda čiastočnú zhodu. Žiadame ho uviesť do tabuľky zhody.