LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 92.13.EHS v platnom znení:
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2. Podľa tabuľky zhody notifikovanej Európskej Komisii, sa transpozícia čl. 1 ods. 3 smernice preukázala nielen do § 170 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z., ale aj do § 164 ods. 1, § 165 ods. 5, § 170 ods. 1 až 3, § 177 ods. 1 a § 181 ods. 1  zákona č. 343/2015 Z. z. Uvedené ustanovenia aj naďalej zabezpečujú transpozíciu čl. 1 ods. 3 smernice, preto je ich potrebné za účelom správnej a úplnej transpozície naďalej uvádzať v tabuľke zhody. Ich neuvedenie by znamenalo neúplnú transpozíciu predmetného článku smernice a teda čiastočnú zhodu. Žiadame ich uviesť do tabuľky zhody.