LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K chýbajúcim tabuľkám zhody:
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh zákona novelizuje viaceré ustanovenia, ktoré sú transpozičnými opatreniami k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií v platnom znení a k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.
V prípade smernice 2014/23/EÚ v platnom znení ide napr. o ustanovenie Čl. I, bod 7, § 19 ods. 1 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 44 smernice, ustanovenie Čl. I, bod 8, § 20 ods. 1 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 29 ods. 1 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 12, § 22 ods. 3 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 28 ods. 1 a k čl. 37 ods. 5 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 19, § 40 ods. 8 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 38 ods. 9 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 20, § 40 ods. 13 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 38 ods. 9 smernice.
V prípade smernice 2009/81/ES v platnom znení ide napr. o ustanovenie Čl. I, bod 10, § 20 ods. 11 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 36 ods. 1,2 a 5 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 13, § 24 ods. 1 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 37 ods. 2 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 44, § 170 ods. 1 písm. d) návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 55 ods. 3 a 4 smernice; ustanovenie Čl. I, bod 61, § 177 ods. 12 návrhu zákona, ktoré je transpozičným opatrením k čl. 56 ods. 9 smernice.
Na základe uvedeného žiadame vypracovať tabuľku zhody k smernici 2014/23/EÚ v platnom znení a k smernici 2009/81/ES v platnom znení v zmysle Prílohy č. 3 k Legislatívnym pravidlám vlády SR a uvedené smernice  doplniť do doložky zlučiteľnosti.