LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj)
Pripomienka k: Body 55., 56, 57., 59., 60., 62., 68.
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť ustanovenia týkajúce sa zjavne nedôvodných námietok resp. zjavne nedôvodného odvolania z celého navrhovaného materiálu. 
Odôvodnenie: zjavná nedôvodnosť sa nebude dať v praxi preukázať. Navrhovaná úprava spôsobí právnu neistotu tak hospodárskym subjektom, ako aj verejným obstarávateľom. Rovnako si myslíme, že takáto právna úprava nie je v súlade s európskym právom (Smernica Rady 89/665/EHS – „revízna smernica“), keďže otvára možnosť svojvoľného zastavenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného. 
Tzv. „obštrukčné“ námietky sú síce nepríjemné, ale nemôžeme kvôli tomu upierať hospodárskym subjektom právo brániť sa voči konaniu verejných obstarávateľov.