LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj)
Pripomienka k: Bod 26. (§ 64 ods. 1 písm. b))
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme modifikovať znenie nasledovne:
„,ak ide o zadávanie zákaziek prostredníctvom dynamického nákupného systému, predložené ponuky, zápisnicu z otvárania ponúk a zápisnicu z vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusia uverejniť.“
Odôvodnenie: v prípade, ak je v DNS kvalifikovaný dostatočný počet hospodárskych subjektov, zverejnením predmetných dokumentov nedôjde k ohrozeniu hospodárskej súťaže. Ponechal by som teda na rozhodnutí verejného obstarávateľa, či predmetné dokumenty bude alebo nebude zverejňovať.