LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj)
Pripomienka k: Bod 21. (§ 49 ods. 6)
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme modifikovať znenie nasledovne:
„Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, elektronický prostriedok umožní sprístupniť iba ponuku, ktorá bola predložená najneskôr.“
Odôvodnenie: ak sa má na tieto ponuky hľadieť ako na ponuky, ktoré boli predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, mal by byť mechanizmus rovnaký ako v § 49 ods. 3 písm. a) ZVO.