LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj)
Pripomienka k: Nad rámec novely (k § 58 ods. 1)
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 58 ods. 1 znie:
„Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom všeobecne používaných alebo bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.“
Odôvodnenie: zosúladenie národnej legislatívy s čl. 63 smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/24/EÚ
z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (anglické znenie), konkrétne s nasledovným znením:
„This purchasing technique allows the contracting authority to have a particularly broad range of tenders and hence to ensure optimum use of public funds through broad competition in respect of commonly used or off-the-shelf products, works or services which are generally available on the market.“.