LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj)
Pripomienka k: Nad rámec novely (k § 2 ods. 5)
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 2 ods. 5 za písm. n) vložiť nové písm. o) v nasledovnom znení:
„o) všeobecne používanými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami  tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bežne používa na zabezpečenie plnenia svojich úloh,“
Následne sa pôvodné písm. o) zmení na p), pôvodné písm. p) na q) a novo navrhované písm. q) na r).
Odôvodnenie: doplnenie definície všeobecne používaných komodít v súvislosti s navrhovaným zavedením tohto nového termínu v § 58 ods. 1 zákona.