LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: Bod 38 (§ 158b ods. 3)
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
§ 158b ods. 3 znie:
„(3) Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti úrad vyzve prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak prevádzkovateľ elektronického prostriedku v určenej lehote nedoplní požadované náležitosti úrad rozhodne o zamietnutí žiadosti o zápis.“ 

Odôvodnenie: 
Na konanie vo veci zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov by sa mal vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti, žiadosť by mala byť zamietnutá rozhodnutím úradu, ktoré bude riadne odôvodnené. Bližšie odôvodnenie pripomienky sa nachádza aj v texte k pripomienke k § 185 ods. 1.