LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: Bod 38 (§ 158b ods. 1)
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
§ 158b ods. 1 znie:
„(1) Úrad zapíše elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku.“

Odôvodnenie: 
V navrhovanej právnej úprave týkajúcej sa vedenia zoznamu elektronických prostriedkov chýba stanovenie lehoty, v ktorej úrad zapíše elektronický prostriedok.