LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: Bod 21 (§ 49 ods. 6)
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
§ 49 ods. 6 znie:
„(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu samostatnú ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac samostatných ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky prihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.“.

Odôvodnenie: 
Navrhované ustanovenie je nezrozumiteľné. Podľa dôvodovej správy je účelom novej právnej úpravy odstrániť nevyvrátiteľnú domnienku kolúzie vo verejnom obstarávaní, pokiaľ uchádzač predložil ponuku samostatne a zároveň ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu, že táto domnienka nie je v súlade s európskym právom. Z navrhovaného ustanovenia však nie je zrejmé, či sa ponuka podaná uchádzačom ako členom skupiny dodávateľov považuje za ďalšiu ponuku a či aj v tomto prípade je potrebné prihliadať len na ponuku, ktorá bola podaná najneskôr. Domnievame sa, že členovia skupiny dodávateľov by sa jednotlivo nemali považovať za uchádzačov a ponuka predložená skupinou dodávateľov by sa nemala považovať za ponuku uchádzača, ktorý je členom tejto skupiny dodávateľov, ale za ponuku skupiny dodávateľov. V prípade podozrenia z kolúzie a nezákonného ovplyvnenia výsledku verejného obstarávania sa môže uplatniť iný inštitút zákona o verejnom obstarávaní - vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.