LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: K Čl. I – k bodu 58 – k § 176 ods. 2
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 176 navrhujeme znenie pripájaných viet k ods. 2 upraviť nasledovne: 
„Úrad uloží navrhovateľovi, ktorý vzal späť podané námietky a ktorý podal námietky, ktoré sú zjavne nedôvodné, povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. O výške náhrady trov konania rozhodne úrad v rozhodnutí o námietkach.“.
Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby aj pri podaní zjavne nedôvodných námietok bola upravená povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku navrhovateľom. Máme za to, že napríklad pri situácii podľa § 174 ods. 2 písm. a), teda v situácii, ak je v námietkach nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť, Úrad pre verejné obstarávanie uvedenú informáciu zistí a posúdi predovšetkým (nie však výhradne) na základe odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. Preto, z dôvodu eliminácie špekulatívneho správania aj hrozbou náhrady trov konania, navrhujeme uvedenú úpravu.