LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: K Čl. I – k bodu 56 – k § 174 ods. 2 písm. a)
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Máme za to, že z novelizačného ustanovenia nie je zrejmé, čo sa myslí pod pojmom „podstatná skutočnosť“. Zároveň máme za to, že nie je zrejmé, či na zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 174 ods. 1 písm. q) z dôvodu podľa § 174 ods. 2 písm. a) bude postačovať iba jedna nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť. Na základe skúseností totiž možno konštatovať, že v prípade námietok, ktoré sú zjavne špekulatívne, býva namietaných veľké množstvo skutočností a len s ťažkosťami možno očakávať, že by všetky mohli byť označené za podstatné.