LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: K Čl. I – k bodu 53 – k § 173 ods. 16
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 173 navrhujeme znenie ods. 16 upraviť nasledovne: 
„(16) Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom s výnimkou identifikácie zamestnanca, ktorému bol spis pridelený, identifikácie odborníka alebo znalca, ktorý bol požiadaný o vypracovanie odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, pred jeho vypracovaním, internej komunikácie úradu, zápisníc z porád, zápisníc o hlasovaní, prístupu do vnútorných informačných systémov úradu, v ktorých sa spis alebo jeho časť nachádza, informácií o podaní podnetu na iný orgán, informácií o podnete alebo jeho autorovi, ak by ich sprístupnenie mohlo zmariť konanie vedené iným orgánom alebo ak ide o informácie, ktorých sprístupnenie by mohlo zmariť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Dokumentáciu podľa § 24 možno postupom podľa prvej vety sprístupniť len kontrolovanému. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním. Úrad účastníkom konania umožní nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom podľa prvej vety najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti účastníka konania úradu“.    
Odôvodnenie:
Navrhujeme doplniť lehotu, v ktorej je Úrad pre verejné obstarávanie povinný umožniť účastníkom konania nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom, a to v záujme účinnej ochrany práv účastníkov konania a práva na vyjadrenie sa ku všetkým vykonávaným dôkazom.