LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: K Čl. I – k bodu 42 – k § 167 ods. 3
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 167 ods. 3 navrhujeme nasledovné znenie poznámky pod čiarou k odkazu 71: 
„71) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov.“.
Odôvodnenie:
Do poznámky pod čiarou k odkazu 71 navrhujeme explicitne uviesť aj zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o KI“), nakoľko § 2 písm. k) zákona o KI upravuje tzv. citlivú informáciu o kritickej infraštruktúre, ktorou sa rozumie neverejná informácia, ktorej zverejnenie by sa mohlo zneužiť na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo zničeniu prvku kritickej infraštruktúry. Na základe uvedeného máme za to, že aj o citlivých informáciách o kritickej infraštruktúre by mala byť zachovávaná mlčanlivosť.