LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: K Čl. I – k bodu 20 – k § 40 ods. 13 písm. a)
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme uvedený bod vypustiť.

Odôvodnenie:
Máme za to, že toto novelizačné ustanovenie zavádza ďalšiu byrokraciu a povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorá nenaplní účel a cieľ novely zákona. Na jednej strane zákon zavádza sankcie za nezloženie kaucie, čo je taktiež jedným z nástrojov na zabránenie účelovému zdržiavaniu procesu verejného obstarávania, na druhej strane sa zavádza ďalšia povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov upozorňovať uchádzačov na ich povinnosti, ktoré by pri uplatňovaní tak zásadného inštitútu, akým je podanie námietok, bezpochyby mali vedieť a poznať. Okrem toho ani Úrad pre verejné obstarávanie vo svojich prvostupňových rozhodnutiach v poučení neuvádza účastníkom konania informáciu o povinnosti s podaním odvolania zložiť kauciu. Ďalej máme za to, že ide nekoncepčné ustanovenie, nakoľko pri vylučovaní podľa § 53 sa nezavádza povinnosť uvádzať informáciu o povinnosti s podaním námietok zložiť kauciu. Máme za to, že navrhované novelizačné ustanovenie je disproporčné, pridáva nezmyselné povinnosti zrejmé zo zákona verejným obstarávateľom a obstarávateľom a dáva viac „priestoru“ uchádzačom, pričom aj to sú subjekty, ktoré majú byť znalé zákona a schopné ho čítať.