LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: K Čl. I – k bodu 18 – k § 40 ods. 6 písm. g)
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 40 ods. 6 navrhujeme znenie písm. g) upraviť nasledovne: 
„g) na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom. V prípade, ak dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž podľa prvej vety uzavreli viacerí uchádzači alebo záujemcovia medzi sebou navzájom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania všetkých týchto uchádzačov alebo záujemcov,“.    
Odôvodnenie:
Máme za to, že zo znenia § 40 ods. 6 písm. g) by malo exaktne vyplývať, že v prípade, ak dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž uzavreli viacerí uchádzači alebo záujemcovia medzi sebou navzájom, mali by byť vylúčení všetci takíto uchádzači alebo záujemcovia.