LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1)
Pripomienka k: K Čl. I – k bodu 2 – k § 10 ods. 4
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 10 navrhujeme znenie ods. 4 upraviť nasledovne: 
„(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní hospodárskemu subjektu, najmä vylúčiť hospodársky subjekt z verejného obstarávania, ak má tento hospodársky subjekt sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.“.    
Odôvodnenie:
Navrhované novelizačné ustanovenie § 10 ods. 4 upravuje možnosť vylúčenia ponuky hospodárskeho subjektu, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Navrhujeme upraviť možnosť vylúčenia hospodárskeho subjektu z verejného obstarávania (tzn. kedykoľvek), nie len jeho ponuky, nakoľko napríklad pri tzv. viackolových postupoch vo verejnom obstarávaní (užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg) sa ponuky predkladajú až po predkladaní a vyhodnotení žiadostí o účasť, pričom môže ísť o viackolové postupy s obmedzením počtu záujemcov, kedy sa môže kvalifikovať práve hospodársky subjekt z tretieho štátu a až následne predloží ponuku, čím sa môže obmedziť možnosť predloženia ponuky hospodárskemu subjektu, ktorý má sídlo napríklad v členskom štáte EÚ.
Z novelizačného ustanovenia § 10 ods. 4 ďalej nie je zrejmé, či možno toto ustanovenie uplatniť aj v prípade, ak je členom skupiny dodávateľov hospodársky subjekt, ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak je tzv. treťou osobou (a tým pádom následne možným subdodávateľom) hospodársky subjekt, ktorý má sídlo v treťom štáte.
Z novelizačného ustanovenia § 10 ods. 4 zároveň nie je zrejmé, čo znamená, že „verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní hospodárskemu subjektu...“ a akým spôsobom tak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže urobiť.