LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Pripomienka nad rámec návrhu k § 8
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam § 8 ods. 2  za písmeno b) doplniť nové písmeno c), ktoré znie: 
„c) ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky v rámci investičnej pomoci podľa osobitného predpisu;29b) to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku  na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b) znie:
„29b) § 17 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Odôvodnenie:
Navrhujem výnimku z povinnosti postupovať ako verejný obstarávateľ, ak osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ získa viac ako 50 % finančných prostriedkov z verejných zdrojov, ak ide o tovar, služby alebo stavebné práce. Takúto výnimku už v zákone majú napríklad poľnohospodári, ktorí dostávajú dotácie zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (t. j. rozpočtu EÚ) a filmári (resp. audiovizuálni tvorcovia), ktorí sú zapísaní v špeciálnom zozname podľa zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom výnimka je obmedzená v prípade stavebných prác. Navrhovaným doplnením písmena c) v § 8 odseku 2 by sa táto výnimka vzťahovala aj na registrované sociálne podniky. Dôvodom je, že registrované sociálne podniky sú štátom kontrolovanou kategóriou subjektov, pri ktorých sa vykonáva pomerne prísny dohľad.  Zároveň sú to podnikateľské subjekty, ktorým štát chce za týchto prísnych podmienok poskytovať verejné zdroje.