LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka nad rámec návrhu
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v návrhu zákona zvážiť možnosť, aby sa zákon nevzťahoval na podlimitné zákazky, ktorých predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa,  ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik. 
Odôvodnenie:
Uvedené navrhujem z dôvodu, že v súčasnosti v platnom znení zákona je výnimka pre registrované sociálne podniky možná len na uskutočňovanie stavebných prác pri zákazkách s nízkou hodnotou, avšak tento limit sa v praxi ukázal ako veľmi nízky pre stavebné práce. Zároveň si uvedomujem možné riziká v prípade zavedenia tejto výnimky, avšak je potrebné hľadať možnosti ich zamedzenia v zákone alebo v zákone č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.