LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bod 13
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v Čl. I bod 13 v navrhovanom § 24 odsek 1 nahradiť týmto znením:
„(1) Ak trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy presiahne časové obdobie desiatich rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uchovávajú kompletnú dokumentáciu  do uplynutia troch rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.“. 
Odôvodnenie:
Vzhľadom na dĺžku platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku. Podľa § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z. prijímateľ a partner sú povinní uchovávať v origináli kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie projektu, verejného obstarávania, účtovnú dokumentáciu, evidenciu a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade s osobitným predpisom do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom a v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej ako výsledok verejného obstarávania, prijímateľ a partner sú povinní uchovávať počas celej doby jej trvania.