LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Zásadne žiadam nad rámec predkladaného návrhu zákona v Čl. I za novelizačný bod 18 vložiť nový novelizačný bod 19, ktorý znie:
„19. V § 40 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak z dôveryhodných informácií bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci vyplýva, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom.“  
Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 15.“ 
Nasledovné novelizačné body odporúčam primerane preznačiť.
Odôvodnenie:
Zásadnú pripomienku uplatňujem v kontexte zásadnej pripomienky k Čl. I bod 18. Zásadnou pripomienkou sa navrhuje taxatívne vylúčenie uchádzača verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom zmeniť na možnosť vylúčenia práve z dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesú dôkazné bremeno dôvodu vylúčenia a ponesú aj prípadné bremeno náhrady škody uchádzačovi.