LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bod 43
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Zásadne žiadam v Čl. I bod 43 znenie prvej vety  navrhovaného § 167 odseku 8 nahradiť znením:
 „Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 nepostupuje podľa § 20 ods. 7 a ak si to povaha skutočností, informácií, dokumentov, dokladov, predmetu zákazky alebo vecí vyžaduje, úrad môže vykonať dohľad v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, kde sa tieto skutočnosti, informácie, dokumenty, doklady alebo veci nachádzajú.“
Zároveň zásadne žiadam v Čl. I bod 43 v druhej vete navrhovaného § 167 odseku 8 vypustiť slová „prešetrovanie alebo“.
 Odôvodnenie:  
Možnosť výkonu dohľadu na mieste, t. j. v priestoroch verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 nedáva zmysel v prípade, ak je zákazka zadávaná použitím elektronických prostriedkov, kedy Úrad pre verejné obstarávanie má kompletný prístup do zadávania zákazky v elektronickom prostriedku. Z uvedeného dôvodu navrhujem zúžiť túto možnosť len v prípade, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 postupujú v zmysle § 20 ods. 7, prípadne, ak si to povaha skutočností, informácií, dokumentov, dokladov, predmetu zákazky alebo vecí vyžaduje.