LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bod 41
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Zásadne žiadam v Čl. I bod 41 vypustiť.
Nasledujúce novelizačné body odporúčam primerane preznačiť.
Odôvodnenie:
Mám za to, že navrhované ustanovenie § 166 zákona umožní Úradu pre verejné obstarávanie uplatňovať pri vybavovaní podnetov nerovnaké zaobchádzanie. Úrad pre verejné obstarávanie je revíznym orgánom vykonávajúcim dohľad nad verejným obstarávaním. Na základe toho sa aj v súčasnosti musí zaoberať každým jedným doručeným podnetom a posudzovať, či je dôvod na začatie konania o preskúmania úkonov kontrolovaného. Poukazujem na ustanovenie § 24 ods. 6 zákona, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie oprávňuje  kedykoľvek vyzvať verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ na predloženie kópie kompletnej dokumentácie, ktorá poskytuje Úradu pre verejné obstarávanie dostatočnú možnosť pred začatím konania prešetriť dôvodnosť podnetu na začatie konania podľa zákona. Orgány verejnej moci si poskytujú súčinnosť na základe osobitného predpisu. Pre konanie Úradu pre verejné obstarávanie je dôležité, aby dotknutá fyzická osoba alebo právnická osoba poskytovala informácie, dokumentáciu a pod. priamo v predmetnom konaní (dôkazné bremeno) a nie v rámci tzv. inštitútu prešetrovania.