LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bod 35
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zásadne žiadam v Čl. I bod 35 v navrhovanom § 118 odsek 4 vložiť za slová  „o podlimitných koncesiách,“ slová „ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka,“. 
Odôvodnenie:
V navrhovanom predloženom znení § 118 odsek 4 zákona chýba lehota do kedy majú byť súhrnné správy o podlimitných koncesiách zasielané Úradu pre verejné obstarávanie  na uverejnenie. Vychádzajúc z dôvodovej správy k novelizačnému bodu 34 a 35 predpokladám, že úmyslom zákonodarcu bolo aj v prípade týchto súhrnných správ zadefinovať obdobie kalendárneho polroka a ich zasielanie priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po jeho skončení.