LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bod 26
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zásadne žiadam v Čl. I bod 26 navrhované znenie § 64 ods. 1 písmeno b) nahradiť znením:
 „;ak ide o zadávanie zákaziek prostredníctvom dynamického nákupného systému zverejňuje sa iba ponuka úspešného uchádzača, zápisnica z otvárania ponúk, zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,“
Odôvodnenie:  
Navrhovaná úprava má za cieľ zabezpečiť kontrolu postupu verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa pri vyhodnocovaní ponuky úspešného uchádzača z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a možnosť následného uplatnenia revíznych postupov. Úspešný uchádzač je už aj tak známy všetkým uchádzačom predkladajúcim ponuku v zákazke vyhlásenej v príslušnom dynamickom nákupnom systéme z informácie o výsledku, prípadne zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.