LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bod 21
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Zásadne žiadam v Čl. I bod 21 v navrhovanom § 49 odsek 6 nahradiť týmto znením:

„(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Elektronický prostriedok,  prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje zabezpečí, že uchádzač môže predložiť ďalšiu ponuku až po stiahnutí už predloženej ponuky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.“
Odôvodnenie:  
Navrhovaná právna úprava má za cieľ zamedziť manipulácii s ponukami v elektronických prostriedkoch. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby zákon neumožňoval ponechanie viacerých ponúk od jedného uchádzača v elektronických prostriedkoch, a aby uchádzač mohol ďalšie ponuky predkladať výhradne až po stiahnutí už predloženej ponuky. V predmetnom ustanovení zároveň navrhujem ponechať zákaz účasti uchádzača v tom istom postupe zadávania zákazky ako člena skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Tým, že sa umožní podať uchádzačovi ponuku samostatne aj v skupine dodávateľov sa priamo umožňuje kolúzne správanie uchádzačov na trhu.