LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bod 18
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Zásadne žiadam v Čl. I znenie bodu 18 nahradiť znením:
„18. V  § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).“
Odôvodnenie: 
V navrhovanej právnej úprave zákonodarca rozširuje povinnosť verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa taxatívne vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu pre podozrenie z dohody narúšajúcej hospodársku súťaž, ktoré má na základe „dôveryhodných informácií“ na všetky verejné obstarávania, bez toho, aby v zákone jasne zadefinoval, čo „dôveryhodné informácie“ sú. Uvedené nie je jasné ani z dôvodovej správy. Mám za to, že bez jednoznačnej definície „dôveryhodných informácií“ môžu rôzne inštitúcie aplikovať rozličný výklad predmetného pojmu a vykladať si jednotlivé situácie rozlične. Verejný obstarávateľ môže napríklad v dobrej viere posúdiť, že informácie, ktoré má k dispozícii nie sú dôveryhodné, avšak kontrolný orgán ich za dôveryhodné považovať bude. Zvyšuje sa tiež riziko podania námietok proti vylúčeniu na základe predmetného dôvodu vylúčenia, prípadne žalôb. Navrhujem preto v kontexte zásadnej pripomienky uplatnenej nad rámec návrhu zákona taxatívne vylúčenie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom zmeniť  na možnosť vylúčenia práve z dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesú dôkazné bremeno dôvodu vylúčenia a ponesú aj prípadné bremeno náhrady škody uchádzačovi.