LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bod 16
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Zásadne žiadam v Čl. I znenie bodu 16 nahradiť znením:
„16. V § 40 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druha veta, ktorá znie:
„Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť, či sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až m).“.“
Odôvodnenie: 
Pôvodné znenie § 40 ods. 4 zákona taxatívne ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie aj v situáciách, kedy už vysvetlenie požadované bolo (§ 40 ods. 6 písm. i) až m) zákona). V praxi by to napríklad znamenalo, že verejný obstarávateľ   by bol povinný požiadať o vysvetlenie uchádzača aj po tom, ak mu po písomnej žiadosti  v určenej lehote nepredložil vysvetlenie, doklady nahradené jednotným európskym dokumentom, prípadne v určenej lehote nenahradil osobu, ktorá nespĺňa určené požiadavky. Uvedené by mohlo viesť k špekulatívnemu konaniu uchádzačov, ktorí by umelo predlžovali proces verejného obstarávania nepredložením dokladov v určenej lehote. Navrhovaná úprava má za cieľ ponechať na zvážení verejného obstarávateľa, či inštitút vysvetlenia použije, ak   z predložených dokladov nemožno posúdiť dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až m) zákona.