LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 17.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Zásadne žiadam v Čl. I bod 11 v navrhovanom § 20 odsek 19 nahradiť týmto znením:

„(19) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný sprístupniť na odôvodnenú žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5,  spôsobom, v lehote a v rozsahu uvedeným v žiadosti, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú.“
Odôvodnenie:
Navrhovaná právna úprava má za cieľ zamedziť sprístupneniu informácií alebo dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania orgánom podľa § 24 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“) bez vedomia verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa a zamedziť  tak možnému manipulatívnemu konaniu.
V zmysle § 24 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predložia správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického nákupného systému, alebo kompletnú dokumentáciu Európskej komisii, Úradu pre verejné obstarávanie, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom, ak tak ustanovuje zákon. Nakoľko zo zákona nie je zrejmé aké „ďalšie kontrolné orgány“ má zákonodarca na mysli, z uvedeného vyplýva, že informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania môžu byť na požiadanie sprístupnené prakticky akémukoľvek kontrolnému úradu. 
S poukazujem na skutočnosť, že podľa § 24 ods. 5 zákona správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického nákupného systému alebo kompletnú dokumentáciu nepredkladá na požiadanie Európskej komisii, úradu, Protimonopolnému úradu, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom prevádzkovateľ elektronického prostriedku, ale verejný obstarávateľ a obstarávateľ. 
Prevádzkovateľovi elektronického prostriedku by malo byť umožnené sprístupniť informácie, dáta, prípadne dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania bez vedomia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa len po predchádzajúcom schválení súdom. V ostatných prípadoch prevádzkovateľ elektronického prostriedku musí vždy informovať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, nakoľko prevádzkovateľ elektronického prostriedku je len správca systému, ktorý iba spravuje dáta, ktoré vlastní verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.