LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Nad rámec predloženého návrhu
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa v § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vložiť nový odsek v nasledujúcom znení:
"Ak hospodársky subjekt využije na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity inej osoby, postupuje primerane podľa ustanovenia § 33 ods. 2 a 34 ods. 3.".
Odôvodnenie: z dôvodu absencie jasných a určitých pravidiel týkajúcich sa vyhodnocovania podmienok účasti preukázaných tretími osobami navrhujeme, aby boli pravidlá pre využívanie kapacít tretích osôb obdobné ako pri nadlimitných a podlimitných zákazkách. Pri absencii týchto pravidiel nie je jasné, ako má verejný obstarávateľ vyhodnocovať splnenie podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, ak uchádzač využije pre tieto účely kapacity tretích osôb.