LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 18- vlastný materiál
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme ponechať súčasné znenie ustanovenia §40 ods. 6 písm. g) a požadujeme definíciu slovného spojenia „dôveryhodných informácií“. Odôvodnenie: 
Predmetné kogentné ustanovenie o vylúčení uchádzača alebo záujemcu ukladá povinnosť ich vylúčenia z verejného obstarávania. Návrh odstránil podmienku uvedenia dôvodu vylúčenia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a zároveň doplnil textáciu vylúčenia bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci a to bez prihliadnutia na zmluvný, majetkový prípadne personálny vzťah medzi konkrétnym uchádzačom alebo záujemcom a hospodárskym subjektom. Po obsahovej stránke máme za to, že pojem dôveryhodné informácie v kontexte s pridanou textáciou a to najmä vo vzťahu k jeho výkladu bude prinášať nemalé problémy v samotnej aplikácii daného výkladu. V praxi sa môže stať, že jednotlivé inštitúcie si totožné situácie budú vykladať rôzne a tým pádom môže rovnakú informáciu vyhodnotiť inak verejný obstarávateľ a inak kontrolný orgán.