LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I, 2. bod
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa doplniť ustanovenie § 10 ods. 4 v nasledovnom znení:

"(4) Úrad vedie na webovom sídle zoznam tretích štátov, s ktorými má Slovenská republika alebo Európska únia uzavreté medzinárodné zmluvy, ktoré zaručujú rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.".

Odôvodnenie: nakoľko je predmetné pravidlo spojené s možnosťou obmedziť účasť záujemcu vo verejnom obstarávaní, resp. vylúčiť ponuku uchádzača, považujeme za potrebné, aby boli jasne a určite identifikované tretie štáty, ktoré zaručujú rovnaký prístup k verejným zákazkám pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Máme za to, že Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné obstarávanie by mal viesť zoznam týchto tretích krajín, ktorý by mal byť pravidelne aktualizovaný. Odkazovať v tomto kontexte na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je nedostatočné, nakoľko daný rezort zverejňuje zoznam medzinárodných zmlúv, avšak nevedie osobitnú kategóriu medzinárodných zmlúv, ktoré by boli predmetom navrhovaného znenia § 10 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.