LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Nad rámec predloženého návrhu
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Ustanovenie § 65 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame predkladateľa upraviť v nasledovnom znení:
"(1) Verejný obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť verejné obstarávanie odoslaním predbežného oznámenia na uverejnenie."
Ďalej žiadame predkladateľa upraviť ustanovenie § 65 ods. 2 nasledovne:
"(2) Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie odoslaním oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie, ak má v úmysle zadávať zákazku verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom, uzavrieť rámcovú dohodu alebo vytvoriť dynamický nákupný systém.".
Ustanovenie § 112 ods. 1 žiadame upraviť nasledovne:
"(1) Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie odoslaním výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie; to neplatí, ak ide o postup podľa § 115.".
Odôvodnenie: spoločným menovateľom vyššie uvedených pripomienok je odstránenie terminologickej nesprávnosti, kedy verejný obstarávateľ nevyhlasuje verejné obstarávanie jeho uverejnením, nakoľko priamo verejný obstarávateľ nevie ovplyvniť presný termín zverejnenia oznámenia/výzvy vo vestníku, čo je spravidla niekoľko dní po odoslaní príslušného formuláru. Z uvedeného dôvodu by moment vyhlásenia/začatia verejného obstarávania z pohľadu verejného obstarávateľa mal byť moment odoslania oznámenia/výzvy do európskeho vestníka/ vestníka ÚVO na uverejnenie. Úprava terminológie je relevantná aj vo vzťahu k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP, kde sa operuje s pojmom vyhlásené verejné obstarávanie ako podmienka poskytnutia príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len "EŠIF"), pričom ako bolo uvedené vyššie, verejný obstarávateľ (žiadateľ a budúci prijímateľ príspevku z EŠIF) nevie ovplyvniť presný termín zverejnenia oznámenia/výzvy vo vestníku.