LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. 1 bodu 12 - vlastný materiál
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. 1 odporúčame bod 12 preformulovať nasledovne: 12. V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona" vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku,  prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania“. Legislatívno-technická pripomienka.