LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Nad rámec predloženého návrhu
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 1 ods. 12 písm. u) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme vypustiť.
Odôvodnenie: nakoľko verejná vysoká škola je verejným obstarávateľom, nie je potrebné mať upravenú osobitnú kategóriu výnimiek, keď s účinnosťou od 1.1.2019 je v režime výnimky zadávanie akýchkoľvek zákaziek medzi verejnými obstarávateľmi navzájom (§ 1 ods. 12 písm. q). Cieľom danej pripomienky je tak iba odstrániť duplicitu.